Navigatie
 • Op voorraad = direct verzonden*
 • Verzendkosten 6,95 gratis vanaf 50,- euro
 • Vertrouwd bezorgd met PostNL

Algemene voorwaarden Dumby


Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden van dumby.nl 

 

 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dumby vloerverzorging zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval
de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

 1. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dumby vloerverzorging. Dumby vloerverzorging is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dumby vloerverzorging dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 1. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Dumby vloerverzorging zijn vrijblijvend en Dumby vloerverzorging behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

 

 1. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kunt u binnen zeven (7) dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna u uw geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Dumby vloerverzorging worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is kunt u dit binnen zeven (7) dagen melden per e-mail aan Dumby vloerverzorging. Dit doet u onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw
e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Dumby vloerverzorging zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling behoudt Dumby vloerverzorging zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Dumby vloerverzorging neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

 • Stuur een e-mail naar [email protected] zodat wij uw zending verwachten.
  LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer
  dat u via e-mail hebt ontvangen.
 • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
 • Adresseer de artikelen.

 

 1. Betalingen

5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie en uitsluitend vooraf per bank of Ideal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Levering

6.1 De door Dumby vloerverzorging opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

6.3 Indien er bij de bezorging omstandigheden zijn die het bezorgen ernstig kunnen belemmeren, dient u hiervan vooraf melding te maken zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

6.4 Afhalen van uw bestelling is niet mogelijk.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Dumby vloerverzorging verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

 1. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Dumby vloerverzorging daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dumby vloerverzorging de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Dumby vloerverzorging te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

8.4 De aansprakelijkheid van Dumby vloerverzorging is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

8.5 Behoudens bepalingen van dwingend recht is Dumby vloerverzorging niet gehouden tot enige schadevergoeding, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken of aan personen, zowel bij de koper/afnemer als bij derden.

8.6 Evenmin is Dumby vloerverzorging, voor zover dat uit de leden 1 en 2 van dit artikel niet reeds zou voortvloeien, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de verkochte producten, of door enige handeling in strijd met de door Dumby vloerverzorging of de fabrikant verstrekte gebruiksinstructies, of door het gebruik van de producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven geschikt zijn.

 

 1. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Dumby vloerverzorging (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Dumby vloerverzorging niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Dumby vloerverzorging.

9.2 De administratie van Dumby vloerverzorging geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

 1. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dumby vloerverzorging in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dumby vloerverzorging gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dumby vloerverzorging kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 1. Garantievoorwaarden

11.1 Op alle door Dumby vloerverzorging geleverde producten gelden de door de fabrikant opgestelde garantievoorwaarden.
De garantieaansprakelijkheid gaat nooit verder dan het bedrag van de door ons geleverde goederen. Garantieaanspraken dienen per e-mail via [email protected] kenbaar gemaakt te worden aan de fabrikant.

 

12 Verwerking

12.1 Dumby vloerverzorging accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor klachten welke zijn

  ontstaan door verwerkingsfouten van derden.

 

13 Klachten

13.1 In geval van klachten dient u binnen veertien (14) dagen na het vaststellen van de klacht Dumby vloerverzorging hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Wij nemen dan direct contact met u op en zullen de klacht al dan niet samen met een vertegenwoordiger van de fabrikant komen beoordelen.

 

14 Diversen

14.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dumby vloerverzorging in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dumby vloerverzorging vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

14.2 Dumby vloerverzorging is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Download hier de Algemene Voorwaarden van dumby.nl